น้ำมะพร้าว

น้ำมะพร้าว

น้ำมะพร้าว อาหารเพื่อสุขภาพ ……เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ
น้ำ มะพร้าวอ่อน เป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่รู้จักของคนไทยและคนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในรัฐฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันน้ำ มะพร้าวอ่อนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก จัดเป็นเครื่องดื่มที่เติบโตเร็วที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติ รสชาติดี และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

น้ำมะพร้าว อ่อนเป็นส่วนของเอ็นโดเสปิร์ม (คือส่วนที่เป็นอาหารสะสมในเมล็ดเพื่อที่จะใช้ในการงอกเป็นต้นใหม่) ที่ได้จากผลมะพร้าวอายุประมาณ 5 เดือน มีค่าแคลอรี่ 17.4 ต่อน้ำ มะพร้าว 100 กรัม น้ำ มะพร้าวประกอบด้วยน้ำประมาณร้อยละ 94, วิตะมิน บี ต่างๆ เช่น กรดนิโคตินิค (บี 3) (0.64 ไมโครกรัม (มคก) ต่อ มิลลิลิตร (มล)), กรดแพนโททินิค (บี 5) (0.52 มคก/มล), ไบโอติน (0.02 มคก/มล), ไรโบฟลาวิน (บี 2)

(ต่ำกว่า 0.01 มคก/มล), กรดโฟลิค (0.003 มคก/มล), และไทอะมิน (บี 1) และ ไพริด็อกซิน (บี 6) ในปริมาณน้อย สารประกอบอื่นๆได้แก่ น้ำตาลชนิดต่างๆ, อัลกอฮอล์ของน้ำตาล, วิตะมินซี, กรดอะมิโนอิสระ, ฮอร์โมนพืช (อ็อกซิน (auxin), 1,3 ไดเฟนิลยูเรีย (1,3 diphenylurea), ไซโตไคนิน (cytokinin)), เอนไซม์ (แอสิดฟอสฟาเตส (acid phosphatase), แคตาเลส (catalase), ดีไฮโดรจีเนส (dehydrogenase), ไดแอสเตส (diastase), เปอร็อกซิเดส (peroxidase), อาร์ เอ็น เอ โพลิเมอเรส (RNA polymerase)), และสารประกอบที่เร่งการเจริญเติบโต (growth promoting factors)

รายงานการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ำ มะพร้าวอ่อน โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายงานการศึกษาในสัตว์ทดลองและบางส่วนเป็นการศึกษาในหลอดทดลอง การศึกษาในคนยังมีน้อย ดังนี้

น้ำมะพร้าว

น้ำ มะพร้าวอ่อนช่วยทดแทนฮอร์โมนในหญิงวัยหมดประจำเดือนได้หรือไม่ ?

น้ำ มะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนที่เรียกว่า กลุ่มฮอร์โมนจากพืช (Phytohormones) ได้แก่ อ็อกซิน (auxin) (150.6 นาโนโมลาร์), กิ๊บเบอร์เรลลินส์ (gibberellins (GAs)) (54.5 นาโนโมลาร์), ไซโตไคนิน (cytokinins) หลายชนิด (186.12 นาโนโมลาร์), และกรดแอ็บไซสิค (abscisic acid (ABA) (65.5 นาโนโมลาร์) จากรายงานของกลุ่มนักวิจัยไทยซึ่งทำการศึกษาในหนูที่ตัดรังไข่ออก (ซึ่งนักวิจัยเปรียบได้กับหญิงวัยหมดประจำเดือน) พบว่ากลุ่มหนูที่ได้รับน้ำ มะพร้าวอ่อนในขนาด 100 มิลลิลิตร/กิโลกรัมน้ำหนักตัว/วัน มีค่าฮอร์โมนเพศหญิงในเลือดไม่ต่างจากกลุ่มที่ได้รับฮอร์โมนเพศหญิง (17 เบต้า-เอสตราไดออล)

โดยการฉีดเข้าทางช่องท้องในขนาด 2.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว/วัน แสดงว่าน้ำ มะพร้าวอ่อนมีแนวโน้มที่ดีที่น่าจะให้ผลเพิ่มระดับฮอร์โมนในเลือดในคนได้ซึ่งจะต้องมีการศึกษาในคนต่อไป แต่กลุ่มที่ได้รับน้ำ มะพร้าวอ่อน 100 มล/กก/วัน และมีการฉีดฮอร์โมนเพศหญิงทางช่องท้อง 2.5 มคก/กก/วัน ด้วยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สารคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในน้ำ มะพร้าวอ่อนจะแสดงฤทธิ์แย่งจับกับตัวรับเอสโตรเจน (estrogen receptor) ทำให้หนูกลุ่มนี้มีระดับฮอร์โมนในเลือดต่ำที่สุดในบรรดากลุ่มต่างๆ คงจะต้องติดตามการศึกษาในคนต่อไปว่าการดื่มน้ำ มะพร้าวอ่อนในหญิงวัยหมดประจำเดือนเพียงอย่างเดียวจะให้ผลเพิ่มระดับฮอร์โมนในเลือดเหมือนกับในสัตว์ทดลองหรือไม่

น้ำ มะพร้าว อ่อนใช้เป็นเครื่องดื่มให้เกลือแร่ทดแทนได้หรือไม่ ?

น้ำ มะพร้าวอ่อน ประกอบด้วยเกลือแร่ซึ่งเป็นไอออนอนินทรีย์ในปริมาณสูง เช่น โปแตสเซียม (290 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์), โซเดียม (42 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์), แคลเซียม (44 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์), แมกนีเซียม (10 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์), และฟอสฟอรัส (9.2 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) เป็นต้น

ดังนั้นจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มที่ให้เกลือแร่ทดแทนได้ดี นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าน้ำ มะพร้าวอ่อน (ซึ่งมีปริมาณโปแตสเซียมสูง) มีผลลดความดันโลหิตในการศึกษาในคนด้วย

น้ำ มะพร้าว อ่อนป้องกันโรคหัวใจได้จริงหรือ?

น้ำ มะพร้าวอ่อนมีเกลือแร่ต่างๆในปริมาณสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปแตสเซียม จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่าน้ำมันมะพร้าวอ่อนมีผลป้องกันโรคหัวใจ (cardioprotective) ในการทดลองในหนู (rats) ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction)

ทั้งนี้คาดว่าน่าจะมีผลเนื่องมาจากเกลือแร่ต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะโปแตสเซียม นอกจากนี้น้ำ มะพร้าวอ่อนยังประกอบด้วยโฟเลต หรือที่เรียกว่า วิตะมิน บี 9 หากมีระดับวิตะมิน บี 6 และโฟเลตในเลือดต่ำ จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดตีบและโรคหลอดเลือดอื่นๆได้ สำหรับวิตะมิน ซี ในน้ำ มะพร้าวอ่อน ก็จะแสดงฤทธิ์เป็นสารต้านออกซิเดชันอีกด้วย ต้องรอการศึกษาในคนในระยะต่อไป

น้ำ มะพร้าว อ่อนชะลอความแก่ได้จริงหรือไม่?

น้ำ มะพร้าวอ่อน มีกลุ่มฮอร์โมนพืชซึ่งเรียกว่า ไซโตไคนิน (cytokinin) ในกลุ่มฮอร์โมนนี้มีฮอร์โมนที่ได้รับการค้นพบเป็นตัวแรก คือ ไคเนติน (kinetin) จากการศึกษาพบว่า ไคเนติน มีฤทธิ์ชะลอความแก่ (anti-ageing effects) ที่แรงเมื่อทดสอบกับเซลล์ผิวหนังของคน และในแมลงหวี่ สารไคเนตินสามารถชะลอกระบวนการที่ทำให้แก่ (ageing process) และยืดอายุขัยของแมลงหวี่ได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการลดอัตราการตายตามอายุ (age-specific death)

ลงตลอดช่วงอายุขัยของแมลงโตเต็มวัย ที่สำคัญ คือ ฤทธิ์ชะลอความแก่ของไคเนติน ไม่ได้ทำให้อายุขัยของเซลล์ยาวนานขึ้นโดยการทำให้เซลล์เพิ่มความสามารถในการแบ่งตัวได้สูงสุด ซึ่งจะต่างจากสารชะลอความแก่อื่นๆที่มีผลเพิ่มความสามารถในการแบ่งตัวดังกล่าวและจะส่งเสริมการเกิดเป็นมะเร็งได้ จากการที่พบว่าไคเนตินไปชะลอการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของคน (ซึ่งเป็นเซลที่สร้างคอลลาเจนและอิลาสติน) ในจานเลี้ยงเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับความแก่ของผิวหนังในระดับเซลล์นี้เอง ทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งมีไคเนตินเป็นส่วนประกอบ เพื่อใช้ทาผิวหนังที่ถูกทำลายด้วยแสงแดด นอกจากนี้น้ำ มะพร้าวอ่อนยังมีสารประกอบ ทรานส์-ซีติน (trans-zeatin) ซึ่งเป็นสารประกอบในกลุ่มไซโตไคนินเช่นกัน สารนี้ก็แสดงฤทธิ์ชะลอความแก่ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของคนด้วยเช่นกัน ยังคงต้องติดตามการศึกษาในคนต่อไป

น้ำ มะพร้าวอ่อนมีผลลดระดับไขมันได้จริงหรือไม่?

การศึกษาในหนูขาว (albino rats) เพศผู้ โดยให้น้ำ มะพร้าวอ่อน หรือน้ำ มะพร้าวแก่ ในขนาด 4 มล/100 กรัม น้ำหนักตัว พบว่า การให้น้ำ มะพร้าวสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของระดับคอเลสเตอรอลในเลือด, คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี คือ ชนิด วี แอล ดี แอล (VLDL cholesterol) และ แอล ดี แอล (LDL cholesterol) และไตรกลีเซอร์ไรด์ (triglyceride) และมีผลเพิ่มระดับ คอเลสเตอรอลชนิดดี คือ ชนิด เอช ดี แอล (HDL cholesterol) ด้วย นอกจากนี้ ระดับไขมันในเนื้อเยื่อของตับ หัวใจ ไต และหลอดเลือดแดงใหญ่ (aorta) ก็ลดลงด้วยเช่นกัน พบว่าน้ำ มะพร้าวมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มระดับไขมัน และมีผลส่งเสริมการทำงานของเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลดระดับไขมัน น้ำ มะพร้าวมีผลเร่งการเปลี่ยนคอเลสเตอรอลไปเป็นกรดน้ำดี และเพิ่มการขับถ่ายน้ำดีและนิวทรัลเสตียรอล สำหรับในตับและในหลอดเลือดแดงใหญ่ มีการสะสมของไขมันในเนื้อเยื่อลดลงมาก

พบว่าระดับของกรดอะมิโน แอล-อาร์จินีน (L-arginine) ในเลือด, ระดับไนไตรต์ในปัสสาวะ และการทำงานของเอนไซม์ไนตริคออกไซด์ซินเตส (nitric oxide synthase) สูงขึ้น ซึ่งเอนไซม์นี้มีหน้าที่เปลี่ยน แอล อาร์จินีน ให้เป็นไนตริคออกไซด์ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของผนังหลอดเลือดให้อยู่ในสภาวะที่ดี การศึกษาโดยนักวิจัยกลุ่มเดียวกันในระยะต่อมาในหนูเพศผู้ พบว่าน้ำ มะพร้าวมีผลลดคอเลสเตอรอลคล้ายคลึงกับยาโลวาสแตติน (lovastatin) ในขนาด 0.1 กรัม/100 กรัมของอาหาร ระยะเวลา 45 วัน
ส่วนการศึกษาในหนู (rats) เพศเมียที่ตัดรังไข่ออก (ซึ่งอาจเปรียบได้กับหญิงวัยหมดประจำเดือน) พบว่า น้ำ มะพร้าวอ่อนในขนาด 100 มล/กก น้ำหนักตัว นาน 4 สัปดาห์ มีผลเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิด เอช ดี แอล ในเลือด แต่ไม่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับ คอเลสเตอรอลทั้งหมด, คอเลสเตอรอลชนิด แอล ดี แอล, หรือ ไตรกลีเซอร์ไรด์
คาดว่าสารประกอบที่แสดงฤทธิ์ลดไขมันในเลือดน่าจะมาจากสารประกอบหลายกลุ่มด้วยกัน คือ กรดอะมิโนอิสระแอล-อาร์จินีน, วิตะมิน ซี, และเกลือแร่ เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม, และโปแตสเซียม ทั้งนี้คาดว่า แอล-อาร์จินีน

จะแสดงบทบาทหลัก เนื่องจากน้ำ มะพร้าว 2 ชนิด คือ น้ำ มะพร้าวอ่อน (อายุ 6 เดือน) และน้ำ มะพร้าวแก่ (อายุ 10 เดือน) มีปริมาณ แอล-อาร์จินีน เท่ากับ 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตามลำดับ (ซึ่งอาจตีความได้ว่าน้ำ มะพร้าวแก่น่าจะมีผลลดระดับไขมันในเลือดได้ดีกว่าน้ำมะพร้าอ่อน) เล่นบาคาร่า sa gaming

โดยเคยมีรายงานว่า แอล-อาร์จินีน แสดงฤทธิ์ลดระดับไขมันและยับยั้งการตีบของหลอดเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญจากการที่ทำให้มีการผลิตไนตริคออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ผลการลดระดับไขมันก็อาจจะมีผลมาจากกลุ่มไฟโตเสตียรอล เช่น ซิโตเสตียรอล (sitosterol), สติ๊กมาเสตียรอล (stigmasterol), แค็มเปเสตียรอล (campesterol), เบต้า-ซิโตเสตียรอล (β-sitosterol)

ติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่: pgslotgame , live22